מרכז ידע

מרכז הידע של מכון אלין בית נועם מהווה חלק מרכזי באתר האינטרנט של אלין בית נועם. מרכז הידע נמצא בתהליך הקמה ובקרוב יכיל מאגר מקורות ומחקרים הבוחנים את תחום המוגבלות מזווית חברתית ותרבותית. היעד של מרכז הידע הוא לאפשר לאוכלוסייה דוברת עברית בישראל גישה נוחה, נגישה ומקיפה לטקסטים בלימודי מוגבלות.

לימודי מוגבלות (Disability Studies) הנם שדה אקדמי בין-תחומי הבוחן את סוגיית המוגבלות דרך עין ביקורתית, חברתית ופוליטית. בלימודי מוגבלות מערערים על מעמדו האונטולוגי של הגוף ותשומת הלב מופנית להקשר שבו המוגבלות מתעצבת ונוצרת. על-פי גישה זו, המוגבלות אינה מצב נתון אלא תלוית חברה, תרבות, סביבה וטכנולוגיה. הסתכלות חדשה זו מבקשת לערער על הגדרות קיימות, לקדם לגיטימציה לשונות ולעודד הבנה של "מוגבלות" כרכיב נוסף בהטרוגניות האנושית הרחבה.