וועד מנהל

הוועד המנהל הוא גוף סטטוטורי אשר מפקח על פעילותו של מנכ"ל העמותה. הוועד אחראי על אישור התקציב השנתי ועל המאזן המבוקר, וכל החלטה משמעותית בעמותה מקבלת את אישורו. הוועד המנהל של אלין בית נועם מתכנס כל רבעון ובמידת הצורך מקיים ישיבות נוספות. חברי הוועד המנהל נבחרים בכל שנה מחדש באספה הכללית.

חברי הוועד המנהל

  • יושב ראש - הראל לוקר
  • גב' רותי ירון פינגולד
  • גב' בוני רנן
  • גב' רנדי פלד
  • גב' טובה שאול
  • ד"ר עמיחי ברזנר
  • אדריכל שלמה אשכול

החברים בוועדת הביקורת

  • עו"ד דוד יגול
  • מר יגאל סעדיה

רואה חשבון: הילמן ושות' רואי חשבון
ייעוץ משפטי: משרד גורניצקי ושות' (בהתנדבות)